top of page

Algemene Voorwaarden CRAB

Definities

CRAB: CRAB kitesurf school en alle werknemers van CRAB kitesurf school
Cursist: de afnemer en/of deelnemer van een dienst of product van CRAB
Activiteit: een kitesurfles en/of een andere georganiseerde dienst of product door of van CRAB
Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de cursist om binnen de bedenktijd af te zien van een aankoop
Bedenktijd: de tijd waarbinnen de cursist gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht Annuleren: geen gebruik maken, aldus geheel annuleren, van een activiteit
Wijzigen: de activiteit verplaatsen naar een ander moment en/of wijzigingen aanbrengen in de samenstelling van het aantal deelnemers en/of vorm van een activiteit.

Artikel 1 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die wordt gesloten tussen CRAB en een wederpartij. Deze voorwaarden zijn van toepassing tenzij er op voorhand wordt afgesproken van de voorwaarden af te wijken.

 2. Op iedere overeenkomst tussen CRAB en een wederpartij is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 2 Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten door CRAB en de wederpartij kunnen schriftelijk of mondeling worden afgesloten.

 2. Degene die een activiteit boekt voor andere personen is hoofdelijk aansprakelijk voor die personen.

 3. Schriftelijke overeenkomsten kunnen worden afgesloten per email, whatsapp, sms, of via het online boekingssysteem.

 4. Een overeenkomst inhoudende een geboekte kitesurfles is pas definitief bij een schriftelijke bevestiging door CRAB.

Artikel 3 Betaling ​​

 1. Bij voortijdig vertrek van de activiteit door de cursist is de cursist de volledige prijs voor de overeengekomen activiteit verschuldigd aan CRAB.

Artikel 4 Inachtneming van de risico’s

 1. Elke cursist die een overeenkomst tot een activiteit met CRAB is aangegaan, is zich bewust van en accepteert de risico’s en gevaren die de activiteit met zich meebrengt.

 2. Door het aangaan van een overeenkomst met CRAB gaat een cursist akkoord met

  de moeilijkheidsgraad en zwaarte van de activiteit waaraan wordt deelgenomen.

 3. Alle lichamelijke beperkingen of gezondheidsrisico’s van een cursist dienen

  voorafgaand aan de activiteit kenbaar te worden gemaakt aan CRAB.

 4. Alcoholgebruik en of drugsgebruik voorafgaand en tijdens de activiteit is verboden.

Artikel 5 Begeleiding

 1. Iedere cursist die een activiteit met CRAB is overeengekomen, is verplicht gedurende de hele activiteit de aanwijzingen van CRAB op te volgen wanneer deze aanwijzingen noodzakelijk zijn om een goede en veilige voortgang van de activiteit te kunnen waarborgen.

 2. Wanneer tijdens de activiteit blijkt dat een cursist fysieke of psychische gebreken vertoont, zich aan wangedrag schuldig maakt of op overige wijze hinder of overlast oplevert of kan opleveren, kan de cursist van verdere deelname worden uitgesloten. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de betreffende cursist.

 3. Kitesurf instructeurs die werkzaam zijn voor CRAB zijn opgeleid volgens de regels van IKO, VWDS of de vergelijkbare interne opleiding van CRAB.

 4. Diegene die de activiteit boekt namens andere deelnemers, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle anderen die hij aanmeldt.

Artikel 6 Aansprakelijkheid van CRAB

 1. Deelname aan activiteiten geschiedt voor risico van de deelnemer. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld is CRAB niet aansprakelijk voor enige vorm van schade.

 2. CRAB is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
  a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de cursist, zoals het (niet) hebben van een ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschatting van de eigen vermogens of het negeren van instructies;
  b. het zich, bewust of onbewust, (laten) indelen van een cursist in een verkeerde categorie en/of indien de cursist zich niet aan één of meerdere

  veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie, niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen. c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van CRAB en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan Moana kunnen worden toegerekend. d. diefstal en/of schade aan spullen van cursisten veroorzaakt door derden. e. gevolgen van extreme weersomstandigheden of andere vormen van overmacht.

 3. De cursist wordt geacht een passende ongevallen-, reis- en annuleringsverzekering te hebben. CRAB is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis-, ongevallen en/of

  annuleringsverzekering van de cursist.

 4. In het onverhoopte geval er zich toch een gebeurtenis voordoet die tot

  aansprakelijkheid van CRAB leidt, is deze beperkt tot het bedrag of de bedragen waarop de door CRAB gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft.

Artikel 7 Aansprakelijkheid van de cursist

 1. De cursist, deelnemer of afnemer van een dienst of product van CRAB is aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf of door hem ‘toegelaten’ derden.

 2. Indien er tijdens een kitesurfles door het toedoen of (na)laten van een cursist van CRAB schade wordt geleden aan kitesurfmateriaal van derden, zullen de kosten voor deze schade worden toegewezen aan CRAB, tenzij er sprake is van grove opzet bij de cursist of het uitdrukkelijk of herhaaldelijk niet opvolgen van instructies van de instructeur.

Artikel 8 Herroepingsrecht

 1. De bedenktijd voor online en telefonisch afgesloten producten en diensten bedraagt 14 dagen.

 2. De bedenktijd gaat in op de dag van het afsluiten van de overeenkomst.

 3. Het staat de cursist vrij een activiteit binnen de bedenktijd te herroepen. De overeenkomst wordt dan ontbonden. CRAB mag vragen naar de opgave van reden voor de herroeping maar het staat de cursist vrij om te weigeren opgave van reden te

  geven.

 4. Herroeping dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt aan CRAB.

 5. Bij herroeping wordt het verschuldigde bedrag binnen 14 dagen overgemaakt op de

  rekening van de cursist.

 6. Kosten voor terugzending zijn voor rekening van de cursist.

 7. In het geval een cursist een kitesurfles binnen de bedenktijd van 14 dagen vastlegt in

  het rooster van CRAB, stemt de cursist in met de start van de dienst en verklaart de cursist dat hij afziet van de bedenktijd. ​Het gevolg van het inplannen van een kitesurfles binnen de bedenktijd is dat de kitesurfles niet meer herroepen kan worden.

Artikel 9 Wijzigen van de activiteit

 1. Kitesurfen is een weersafhankelijke sport. Windkracht, windrichting, opgaand en afgaand tij, regen en onweer zijn allemaal van invloed op het kunnen door laten gaan van een activiteit. CRAB doet er alles aan om zo goed mogelijk op de hoogte te zijn van de weersvoorspellingen.

 2. Het staat CRAB vrij om op ieder moment een activiteit te wijzigen.

 3. CRAB heeft het recht een activiteit te wijzigen wanneer er voor een groepsactiviteit te weinig deelnemers zijn.

 4. Wijzigingen van een activiteit worden zo snel mogelijk door CRAB doorgegeven aan

  de cursist.

 5. Het wijzigen van een activiteit door CRAB leidt niet tot het retourneren van het

  aankoopbedrag.

 6. Het gevolg van het wijzigen van een activiteit door CRAB is dat deze op een ander

  moment zal worden ingehaald door de cursist. Om een gewijzigde activiteit opnieuw

  te kunnen inplannen, moet de activiteit geldig zijn.

 7. Alleen bij uitzondering kan een activiteit die gewijzigd is door CRAB en die zijn

  geldigheid heeft verloren, opnieuw worden ingepland. Of er sprake is van een

  dergelijke uitzondering staat ter beoordeling van CRAB.

 8. Voor een wijziging ​door de cursist aan de activiteit (zoals o.a. het verplaatsen van

  de activiteit) wordt €50,- in rekening gebracht wanneer deze wijziging binnen 48 uur voor aanvang van de activiteit aan CRAB kenbaar wordt gemaakt.

Artikel 10 Het gedeeltelijk niet-door kunnen laten gaan van een activiteit

 1. In het geval een activiteit gedeeltelijk niet door kan gaan doordat de weers- en windvoorspelling dit niet toelaat, Dan zijn er twee opties.

  1. Er wordt alleen betaald voor het aantal uren dat er les is gegeven. 

  2. De resterende les uren kunnen later worden ingehaald.

Artikel 11 Annulering van de activiteit

 1. Annulering dient te allen tijde schriftelijk te geschieden.

 2. Indien een activiteit geannuleerd wordt door de cursist, worden er naast

  annuleringskosten óók administratiekosten in rekening gebracht.

 3. De administratiekosten bedragen €20,- per geboekte kitesurfles(pakket). ​Deze kosten komen voort uit de kosten voor het boekingssysteem, het maken van het

  rooster, email- en telefoon verkeer, Google Ads en overige administratiekosten.

 1. Bij annulering van een activiteit door de cursist of afnemer bedragen de annuleringskosten:
  a. 48 uur voor aanvang van de activiteit of later: 100% van de arrangementsprijs.
  b. 7 dagen tot 48 uur voor aanvang van de activiteit: 50% van de arrangementsprijs. c. 8 tot 14 dagen voor aanvang van de activiteit: 25% van de arrangementsprijs.

 2. Het eventuele restbedrag van de kitesurfles(pakket) krijgt de cursist retour. Dit restbedrag wordt binnen 14 dagen na annulering overgemaakt op het rekeningnummer van de cursist.

 3. Het niet op komen dagen voor een activiteit geeft de cursist geen recht op terugbetaling door CRAB van het bedrag dat betaald is voor de activiteit.

Artikel 12 Industrieel eigendomsrecht

 1. Het exclusieve eigendomsrecht van alle ontwerpen van CRAB op de website en daarbuiten zoals logo’s, illustraties en ontwerpen op kleding- en accesoires e.d. berust bij CRAB.

 2. De teksten, lay-out, tekeningen, foto's, films, logo's en andere op de website en daarbuiten getoonde zaken zijn beschermd door auteursrecht of een industrieel eigendomsrecht.

 3. Iedere inbreuk op zowel het auteursrecht als het industriële en commerciële eigendomsrecht kan aanleiding geven tot het opstarten van een burgerlijke- en/of strafrechtelijke procedure.

Artikel 13 Overige bepalingen

 1. CRAB houdt zich het recht voor om fotografische of andere opnamen die tijdens de activiteit zijn gemaakt, te gebruiken voor promotiedoeleinden. Bezwaar hiertegen moet binnen 14 dagen na opname schriftelijk worden ingediend.

 2. Wegens hygiëne is het verplicht om badkleding te dragen onder de wetsuits tijdens

  activiteiten van CRAB.

 3. Cursisten zijn zelf verantwoordelijk voor het meenemen van waterschoentjes.

 4. De korting van de lespakketten is van toepassing op de laatste les, op de voorgaande lessen is het normale tarief van toepassing. Dit betekend bijvoorbeeld dat bij een 3 daagse cursus van 245 euro de eerste twee lessen 95 euro per stuk kosten en de derde les het overige bedrag (in dit voorbeeld 55 euro).

 5. Wanneer een duo les wordt geboekt door 1 cursist en er kan geen duo (een andere cursist) gevonden worden, dan duurt de duo les 1,5 uur.

bottom of page